Medisch handelen

BHV trainingen

De kinderopvang, de peuterspeelzaal, het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroeps onderwijs worden regelmatig geconfronteerd met kinderen die geneesmiddelen gebruiken. Ook krijgen medewerkers het verzoek van ouders/verzorgers om hun kinderen geneesmiddelen toe te dienen. Een enkele keer wordt het uitvoeren van een medische handeling gevraagd, zoals het geven van een injectie of het toedienen van een zetpil. Als de school of instelling in gaat op het verzoek tot het verrichten van dergelijke handelingen moet ook duidelijk zijn welke verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt.

Er wordt bij het toedienen van medicatie of uitvoeren van medische handelingen altijd met zorgvuldigheid gehandeld. Toch kan het gebeuren dat er een vergissing wordt begaan of een fout gemaakt. In dit geval kan het normaal gesproken zo zijn dat de organisatie en/of de medewerk(st)er zelf strafrechtelijk of civielrechtelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Om dit (zo goed mogelijk) te voorkomen kan een formulier opgesteld worden waarin aangegeven staat welke medicatie op welk moment gegeven moet worden of welke medische handelingen in welke situatie toegepast worden. Ouders tekenen dat zij hier de verantwoordelijkheid voor nemen. Zonder het tekenen van een dergelijk formulier mag er geen medicatie toegediend of medische handelingen worden uitgevoerd. Medewerk(st)ers mogen, onder geen enkele omstandigheid, ooit medische handelingen uitvoeren waartoe ze niet bekwaam zijn. 

Kinderen krijgen soms geneesmiddelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken. Dit betekent dat die geneesmiddelen ook gebruikt moeten worden tijdens momenten dat de kinderen bijvoorbeeld op school verblijven. Er kan gedacht worden aan bijvoorbeeld: pufjes bij astma, antibiotica, zetpillen. Ouders vragen de organisatie of de medewerk(st)ers deze middelen aan hun kind willen geven. In deze situatie hebben de ouders toestemming vooraf gegeven. Het is belangrijk deze toestemming schriftelijk vast te leggen. Meestal gaat het namelijk niet alleen om eenvoudige middelen, maar ook om middelen die, bij onjuist gebruik, tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. Behalve dat wordt er ook gedacht aan de bescherming van de medewerk(st)ers.

In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan de organisatie vragen handelingen te verrichten die vallen onder ‘medisch handelen’. Hierbij valt te denken aan het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprikje of het toedienen van een injectie bij het optreden van een allergische reactie. Deze handelingen moeten ook akkoord bevonden worden door de verzekeringsmaatschappij. Vaak moet door een arts eerst de handeling goed uitgelegd worden aan 1 of maximaal 2 (pedagogisch) medewerk(st)ers, zodat zij de handeling goed kunnen uitvoeren. Is dus één van deze twee pedagogisch medewerk(st)ers, door omstandigheden, niet aanwezig dan kan het kind niet komen. 

Bij kinderen in thuissituaties worden leken, ouders en/of verzorgers, gevraagd te helpen bij het toedienen van medicatie. Deze personen krijgen een praktische instructie van een BIG- geregistreerde professional. In de cursus medisch handelen wordt de cursist door een BIG- geregistreerde begeleider (ambulance verpleegkundige) geleert hoe u de meest belangrijke medische handelingen kunt verrichten.

Toelatingseisen

Een geldig BHV-, reanimatie-, EH- of EHAK-diploma wordt aanbevolen.

Certificering

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat en pasje, welke 3 jaar geldig is.

Informatie

Meer informatie? Neem contact met ons op via telefoonnummer 0493-782287 of per mail via info@otc-someren.nl.

Programma

De cursus medisch handelen is een Blended Learning cursus. Dit is een combinatie van E-learning (een internet-lesprogramma) met een dagdeel praktijk. Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de praktijk training. Cursisten worden toegelaten tot de praktijk deel als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald.

In de e-learning module treft u de volgende onderwerpen aan:

Protocollen, wetgeving, voedsel allergie, astma, inhalatie allergie, epilepsie , koortsstuipen, diabetes mellitus (suikerziekte), infectie ziekten en praktische tips bij het toedienen van medicijnen. Naar keuze kunnen modules ook aan/ uit worden gezet afhankelijk van relevantie.

Tijdens het praktijkgedeelte oefent u o.a. de volgende handelingen:

  • Inhalatie, Medicatie via puffers
  • Allergie, Medicatie via de EpiPen, Jext Trainer
  • Diabetes mellitus, Medicatie via insulinepen en medicatie met glucagon
  • Epilepsie, Medicatie via rectiole
  • Praktische tips bij het toedienen van medicijnen

Examen

Tijdens de praktijkmomenten wordt u getoetst. Bij voldoende resultaat, ontvangt u van ons een certificaat met daarop alle getoetste competenties. Het certificaat kent een geldigheidsduur van drie jaar.

Groepsgrootte

minimaal 6 kandidaten, maximaal 12 kandidaten.

Heeft u vragen over de cursusprijs of heeft u behoefte aan meer informatie over deze cursus? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Neem voor maatwerk zoals grotere groepen of incompany trajecten contact  met ons op.

Startdatum Variant Locatie