Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving voor een opleiding of cursus bij OTC Someren is mogelijk door het opsturen van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier of door inschrijving via de website www.OTC-someren.nl. Door de inschrijving verklaart de cursist akkoord te gaan met deze voorwaarden. Na inschrijving hanteert OTC opleidings- en trainingscentrum een bedenktijd van zeven werkdagen.

Inschrijfgeld

Bij inschrijving is geen inschrijfgeld verschuldigd.

Binding

Cursisten binden zich voor de duur van de cursus.

Voldoende deelname

Opleidingen en cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname. Als een opleiding of cursus niet doorgaat, kan een aspirant-cursist geen enkele aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd. Reeds betaalde lesgelden zullen worden terugbetaald.

Wachtlijst

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Als een opleiding of cursus voltekend is, kan men niet meer worden ingeschreven. Er wordt dan een wachtlijst op volgorde van binnenkomst opgesteld.

Betaling

Bij inschrijving ontvangt U van ons een bevestiging van inschrijving. Cursisten zullen op opgegeven mail adressen een uitnodiging ontvangen voor de opgegeven cursus. Na afloop van de cursus ontvangt u een factuur met een verzoek tot betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, of door automatische incasso op een datum rond de start van de opleiding of cursus.

Annulering

1.      Annulering van een opleiding of cursus dient schriftelijk te gebeuren op onderstaand adres t.a.v. het inschrijfbureau.

2.      Voor cursussen die nog niet gestart zijn, geldt dat annuleren mogelijk is tot 14 dagen voor aanvang van de betreffende opleiding of cursus. Er worden dan alleen administratiekosten in rekening gebracht.

3.      Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is de cursist gebonden tot het betalen van 50% van het cursusgeld.

4.      Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een cursus blijft de cursist het gehele cursusgeld verschuldigd.

5.     Trainingen vinden doorgang op basis van minimale inschrijving. OTC behoud zich het recht tot 14 dagen voor aanvang de cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij aantoonbare overmacht. Indien de cursist na zo’n wijziging in redelijkheid niet meer in staat is de lessen te volgen, kan de opleiding of cursus kosteloos worden geannuleerd. Reeds betaald cursusgeld wordt dan gerestitueerd.

Afwezigheid

Door de cursist verzuimde cursussen kunnen niet worden ingehaald. Afwezigheid dient gemeld te worden bij de administratie via het telefoonnummer 0493-782287. In geval van afwezigheid van de docent wordt zo mogelijk voor vervanging gezorgd. Indien dit niet mogelijk is, wordt de cursus op een later tijdstip ingehaald.

Wijziging

OTC is bevoegd af te wijken van de op de website vermelde cursuslocatie, cursusdata en cursustijden, als daar een goede reden voor is. Indien zo’n wijziging optreed, kan de cursist geen enkele aanspraak maken op vergoeding van geleden schade, hoe ook genaamd. Indien de cursist na zo’n wijziging in redelijkheid niet meer in staat is de lessen te volgen, kan de opleiding of cursus kosteloos worden geannuleerd. Reeds betaald cursusgeld wordt dan gerestitueerd.

Examen

De cursussen kunnen worden afgesloten met een intern of extern examen. De exameneisen, de examendata, de examenplaatsen en het examengeld worden vastgesteld door de betreffende exameninstantie. De cursist is persoonlijk verantwoordelijk voor juiste en tijdige aanmelding c.q. inschrijving bij de instantie die het betreffende examen afneemt. OTC draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Vrijstellingen

De cursist kan vrijstelling krijgen voor een onderdeel als door middel van een erkend certificaat aangetoond kan worden dat de cursist de kennis en vaardigheden van het onderdeel beheerst. Alleen de directie is, in overleg met de betreffende exameninstantie, bevoegd vrijstellingen te verlenen.

Auteursrecht

Het lesmateriaal wordt eigendom van de cursist op het moment dat het opleidingsinstituut het cursusgeld heeft ontvangen. Het auteursrecht berust echter bij het opleidingsinstituut. Het lesmateriaal mag niet worden gekopieerd of op andere wijze worden verveelvoudigd.

Schorsing

De cursist dient de aanwijzingen van het personeel van het opleidingsinstituut op te volgen. Indien een cursist hieraan niet voldoet en/of zich op andere wijze misdraagt dan is de directie bevoegd de cursist te schorsen. Wanneer een cursist, die eerder geschorst is geweest en/of onoplosbare problemen heeft gehad met OTC, zich op een later moment inschrijft, kan deze inschrijving worden geweigerd.

Vertrouwelijkheid  

OTC, zijn personeel en/of voor OTC werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. OTC conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Persoonsgegevens

OTC verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. De klant garandeert dat betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van de gegevens door OTC.

Klachtenregeling

Klik hier voor onze klachtenregeling.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de cursusleiding.

Privacy statement

Klik hier voor onze privacy statement

Code 95

OTC registreert eventueel behaalde punten voor code 95 bij het CCV. Wij doen dit met uiterste zorgvuldigheid, desondanks kan er altijd iets fout gaan, ook bij het CBR. Belangrijk dat de kandidaat na het behalen van de punten binnen 1 maand controleert via mijncbr.nl  of de punten daadwerkelijk zijn bijgeschreven. Indien dit niet het geval is moet de kandidaat dit direct melden bij OTC. Meldingen welke later dan 1 maand na het volgen van de cursus worden gedaan kunnen er toe leiden dat na registratie bij het CCV niet meer mogelijk is. Ongeacht de reden, kan OTC hier dan niet meer verantwoordelijk voor worden gehouden.

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

  • Je persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Laatste Nieuws

De laatste nieuwtjes en ontwikkelingen van OTC-Someren

06 februari 2020

Nascholing code 95 nog niet volledig?

Om beroepschauffeur te blijven, moesten alle chauffeurs uiterlijk 10 september 2016 een geldige code 95 op hun rijbewijs hebben staan. Op dit moment merken wij…

22 november 2019

verplichtingen voor de Zelfstandige

Wij krijgen vaak de vraag wat de verplichtingen zijn voor een ZZPér, onderstaand artikel geeft hier meer duidelijkheid over. Er wordt vaak gedacht dat zzp'ers…

22 november 2019

Instructeurs OTC voorzien van gehoorbescherming

Gisteren zijn onze instructeurs voorzien van persoonlijke gehoorbescherming. Ook wij staan regelmatig in een omgeving van lawaaibronnen en moeten onszelf daar tegen beschermen. Er is…

Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De risico inventarisatie en evaluatie is een wettelijke verplichting conform artikel van de arbowet. Concreet betekent dit dat ieder bedrijf de mogelijke gevaren van de werkzaamheden moet inventariseren. Met het inventariseren en evalueren van de risico's worden de knelpunten in het bedrijf in kaart gebracht en schriftelijk vastgelegd.

Op basis van de geconstateerde knelpunten dient een Plan van Aanpak te worden opgesteld. Het bedrijf voert actief veiligheidsbeleid als uitvoering aan het plan van aanpak wordt gegeven.

Levering, onderhoud en keuren van brandblussers verbandtrommels en AED’s

Regelmatig laten controleren, onderhoud aan en laten keuren van blusmiddelen, verbandtrommels en AED’s is belangrijk! OTC kan u hierin volledig ontzorgen. In een bezoek kunnen wij dit voor u uitvoeren! Hoe makkelijk kan het zijn! Voordelen van ons onderhoud; Alles onder een dak, u hoeft er niet meer naar om te kijken, korte lijnen, eigen Onderhoudsmonteur, bekend gezicht, onderhoud aan alle merken, kwaliteit, conform de huidige regelgeving, ook levering brandblussers, EHBO materialen en AED’s. Wat wilt u nog meer?